WORKING CLASS 


2017

Пост-інтернет реалізм.

У проекті "Робітничий клас. Пост-інтернет реалізм" Юлія Бєляєва переосмислює радянську спадщину, зокрема монументальність образу робітничого. Художні об'єкти, наділені авторською естетикою та іронією, транслюють збірний образ сучасних працівників епохи глобалізації. Принти представляють портрет нинішнього працівника, наділеного все тими ж характерними рисами, що були притаманні радянській монументальній скульптурі: узагальнююча образність на основі конкретики жанрової зав'язки, потужне ліплення об’ємів, виразність руху та романтичний пафос. Але разом з цим у експозиції представлена ​​машина - людський винахід, здатний повністю нівелювати цінність його праці - 3D принтер, який ставить на конвеєрне виробництво предмети мистецтва.

 

Julia Beliaeva reconsiders Soviet heritage, in particular, the monumental image of the worker, in the project named Working class. Post-Internet realism. Artistic objects, endowed with author’s aesthetics and irony, transmit the collective image of modern workers of the globalization era. The prints represent the portrait of the modern worker, who has the same peculiar features that were inherent in the Soviet monumental sculp- ture: a generalizing imagery based on the specifics of the genre entanglement, powerful sculpting of volume, expressiveness of movement, and romantic pathos. But at the same time the exposition presents a machine – a human invention that can completely invalidate the value of his work – a 3D printer that puts works of art on the conveyor production.